بیانیه مأموریت

ارائه محصولات کیفی و نوآورانه در جهت کسب رضایت مشتری

ارزش‌های بنیادین:

مشتری مداری

توجه به کیفیت محصولات تولیدی

خلاقیت و نوآوری

صداقت و شفافیت در امور

ارتقاء مستمر اخلاق حرفه ای

ارکان استراتژی توسعه:

افزایش تولید تا رسیدن به ظرفیت اسمی

تمایز و نوآوری در محصولات

تولید صادرات محور

بیانیه چشم‌انداز

دست یابی به حداکثر ظرفیت تولید جهت حضور تاثیرگذار در بازارهای داخلی و بین المللی